Årsmöte Funäsfjällens Golfklubb

Söndag 21/6 kl 18.00 – 19.00 utomhus vid Gyllene Bocken
Styrelsen välkomnar (igen) alla medlemmar i Funäsfjällens Golfklubb till årsmöte. Vi försöker avhålla mötet utomhus i innergården på Gyllene Bocken. Om vädret mot förmodan inte skulle vara med oss, så återkommer vi med alternativ plats.
Vi hoppas även, efter ordinarie stadgeenliga dagordningen, kunna bjuda på efterlängtad information om allt positivt som görs på Hotell Gyllene Bocken och på banan.
Stadgeenlig föredragslista/agenda enligt nedan:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Fastställande av antal styrelseledamöter kommande verksamhetsår
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
9. Fastställande av balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av ny styrelse enl valberedningens förslag
14. Övriga frågor (information och diskussion)
Varmt välkomna!
Styrelsen

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go top