Styrelsen välkomnar alla medlemmar i Funäsfjällens Golfklubb till årsmöte lördag 28 mars 2020 kl 18:00. Av hänsyn till pågående pandemin, och med erfarenheter från distrikt- såväl som riksförbundet, så har styrelsen beslutat att avhålla årsmötet digitalt. Vi bedömer även att detta ger god möjlighet för alla medlemmar, som inte har fast adress i Funäsfjällen, att delta. Vi publicerar detaljer kring det digitala mötet i god tid innan årsmötet här på klubbens facebook-sida. På vår facebook-klubbsida såväl som på hemsidan kommer vi i tid innan mötet att publicera alla relevanta handlingar.Stadgeenlig föredragslista/agenda enligt nedan:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Fastställande av antal styrelseledamöter kommande verksamhetsår
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
9. Fastställande av balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av:
a. Klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. Övriga ledamöter enl valberedningens förslag
c. 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av (1) år
14. Övriga frågor (information och diskussion)

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go top